Satu Kaedah Dalam Cabang Ilmu Hadits “Celaan/mendho’ ifkan suatu hadits di dahulukan daripada pujian/menshohihkan suatu hadits” Maksud dari kaedah ini adalah : bila satu hadits terdapat dalam sanadnya seorang rowi yang di dho’ifkan (dilemahkan) oleh ahli hadits karena kurang syarat-syarat keadilannya atau ada cacat pribadinya, maka meskipun ada ahli hadits yang memuji dan men-shohihkannya maka […]

Baca selanjutnya...