_______________________________________
FIRMAN ALLAH KEPADA RAHIM
________________________________________

Ertinya :
Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw., beliau bersabda : “Allah menciptakan makhluq, ketika selesai daripadanya rahim berdiri lalu memegangi ikat pinggang Allah Yang Maha Pemurah.

Allah berfirman kepadanya : “Jangan”.

Ia menjawab : “Ini adalah tempat orang yang berlindung kepadaMu dari memutuskan”.

Allah berfirman : “Tidakkah kamu rela, Aku menyambung orang yang menyambungmu, dan Aku memutuskan orang yang memutuskanmu?”.

Ia berkata “Ya, wahai Tuhanku”.

Allah berfirman : “Itulah untukmu”.

Abu Hurairah berkata : Bacalah jika kamu mau :”FAHAL ASAITUM IN TAWALLAITUM AN TUF¬SIDUU FIL ARDHI WATUQATHTHI-‘UU ARHAA¬MAKUM”
(Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?) (Muhammad : 22). (Hadits ditakhrij oleh Bukhari).

Ertinya :
Dari Abdur Rahman bin Auf ra., ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw bersabda : Allah berfirman : “Akulah Allah, Akulah Yang Maha Pemurah, Aku menciptakan rahim (persaudaraan) dan Aku pecahkan dari namaKu, barangsiapa yang menyambungnya maka Aku menyambung orang itu, dan barangsiapa yang memutuskannya maka Aku putuskan dia”. (Hadits ditakhrij oleh Tirmidzi).

Ertinya :
Dari Abdur Rahman bin Auf ra., ia berkata : Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda : Allah berfirman : Akulah Yang Maha Pemurah, dan dia adalah rahim (persaudaraan) aku ambilkan namanya dari namaKu. Barangsiapa yang menyambungnya maka Aku menyambungnya, dan barangsiapa yang memutuskannya maka Aku putuskan ia”. (Hadits ditakhrij oleh Abu Dawud).

Ertinya :
Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Di akhir masa akan keluar beberapa orang yang mengambil keduniaan dengan Agama, mereka mengenakan kulit kambing kepada manusia karena halusnya. Lidah mereka lebih manis daripada gula, namun hati mereka seperti hati serigala. Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : “Apakah mereka tertipu dengan Ku, ataukah mereka berani terhadap-Ku ? Demi Aku, Aku bersumpah, sungguh akan Aku bangkitkan fitnah kepada mereka dari kalangan mereka, yang meninggalkan kebingungan kepada orang yang penyantun dari mereka”. (Hadits ditakhrij oleh Tirmidzi).

Ertinya :
Dari Abdullah bin Umar, Nabi saw. bersabda : “Sesungguhnya Allah berfirman : “Sungguh Aku telah menciptakan makhluk, yang mana lidah mereka lebih manis dari pada madu dan hati mereka lebih pahit dari pada pahitan. Demi Aku, Aku bersumpah akan Aku pastikan fitnah bagi mereka yang meninggalkan kebingungan bagi orang yang penyantun di antara mereka. Tertipulah mereka denganKu? ataukah mereka berani terhadapKu ?” (Hadits ditakhrij oleh Tirmidzi).

Ertinya :
Dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah saw. membaca ayat : “Huwa Ahlut Taqwa wa Ahlul maghfirah”. Beliau bersabda : Allah Yang Maha Mulia dan Maha Besar berfirman : “Aku layak untuk tempat bertaqwa, maka janganlah menjadikan Tuhan lain bersamaKu, maka barangsiapa yang menjaga untuk tidak menjadikan Tuhan lain bersamaKu maka Aku layak untuk memberi ampun kepadanya”. (Hadits ditakhrij oleh Ibnu Majah).

Please support us:
5